Projekty

Aktivity

PRV 2014 – 2020, „Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí“

Opatrenie 2 – Poradenské služby, služby pomoci pri riadení poľnohospodárskyhc podnikov a výpomoci pre poľnohospodárske podniky.

Projekty

PRV SR 2014-2020 opatrenie 16, podopatrenie 16.1 Podpora na zriaďovanie a prevádzku operačných skupín EIP zameraných na produktivitu a udržateľnosť poľnohospodárstva z PRV SR 2014 – 2020:

ON-46: Optimalizácia produkcie mlieka a emisií na Slovensku

ON-44: Environmentálna a ekonomická udržateľnosť chovu mäsového dobytka na Slovensku

SmartFarm – Udržateľné systémy inteligentného farmárstva zohľadňujúce výzvy budúcnosti

Trvanie projektu: 01/2020 – 06/2023

APVV-19-0544 – Meranie, modelovanie a monitorovanie bioekonomiky

Trvanie projektu: 07/2020 – 07/2023

Kontrakt medzi MPRV SR a NPPC financovaných z prostriedkov ŠR
kapitoly MPRV SR na rok 2023
úloha č. 40: Moderné a akceptovateľné systémy chovu a šľachtenia hospodárskych zvierat

Trvanie projektu: 01/2023 – 12/2023

sk_SKSlovak