EkonMOD milk – emisie

Skleníkové plyny (GHG) sú súčasťou produkcie kravského mlieka, tak ako každej antropogénnej činnosti v našom životnom prostredí. Spomedzi škály látok znečisťujúcich ovzdušie sa jedná predovšetkým o metán, oxid dusný a zaraďujeme sem aj amoniak, aj keď to nie je skleníkový plyn. Užívatelia sa môžu prostredníctvom aplikácie oboznámiť s produkciou emisií na úrovni farmy. Okrem parametrov, ktoré možno zmeniť prepísaním polí vstupných údajov do výpočtu vstupujú aj faktory ako kvalita krmív alebo už implementované zmierňujúce (mitigačné) opatrenia.

sk_SKSlovak