Modelovanie scenárov ekonomických výsledkov chovu mäsových oviec

EkonMOD sheep pre produkciu mäsa z oviec predstavuje aplikáciu, v ktorej sú v predefinovaných parametroch zohľadnené vyššie denné prírastky živej hmotnosti, väčší telesný rámec zvierat a odlišnosti v tržbách za predané zvieratá v porovnaní s aplikáciou pre dojné ovce.

EkonMOD

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum

Výskumný ústav živočíšnej výroby

Táto stránka vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt: Udržateľné systémy inteligentného farmárstva zohľadňujúce výzvy budúcnosti 313011W112, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.