Ing. Miroslav Záhradník, PhD. absolvent Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Doktorandské štúdium vykonal na Fakulte ekonomiky a manažmentu v oblasti udržateľnosti výroby mlieka na Slovensku. Hlavný vývojár sady nástrojov na podporu rozhodovania pre chov dobytka – platforma EkonMOD, ocenenej Zlatým kosákom 2015. V roku 2017 Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov za výskum a vývoj podporných manažérskych nástrojov pre efektívne farmy dojníc. V súčasnosti Riaditeľ Výskumného ústavu živočíšnej výroby Nitra, člen trvalej Podskupiny pre inovácie a výmenu znalostí. 

Ing. Vojtech Brestenský, CSc., absolvent Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre, špecializácia zootechnik, pracoval na Výskumnom ústave živočíšnej výroby v Nitre od roku 1975 do roku 2020. Doktorantúru zameranú na všeobecnú zootechniku ukončil v roku 1980. Jeho vedecká činnosť bola zameraná na oblasti technológie a techniky chovu hospodárskych zvierat, skladovanie a manipuláciu s hospodárskymi hnojivami a emisie z chovu hospodárskych zvierat. Bol koordinátorom viacerých výskumných projektov, zaoberal sa poradenstvom pre chov hospodárskych zvierat a je autorom viacerých odborných kníh, mnohých vedeckých a odborných prác.

Ing. Ondrej Pastierik, PhD., sa vo svojej vedeckej činnosti zaoberal kvalitou krmív pre prežúvavce. Potom pracoval 4 roky na pozíciách zahŕňajúcich riadenie výroby krmív, posudzovanie a hodnotenie kvality, optimalizáciu výrobných procesov a reporting dát. V súčasnosti sa zaoberá témou nástrojov na podporu rozhodovania v chove hospodárskych zvierat, podieľa sa na zostavovaní národných inventúr metánu, ako aj na práci v medzinárodných pracovných skupín pre potravinové systémy a znižovanie emisií metánu.

Spolupracujúci experti

Ing. Ján Huba, CSc., absolvent Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre, odbor zootechnický v roku 1989. Od ukončenia štúdia pracuje na VÚŽV Nitra. kandidátsku dizertačnú prácu obhájil v roku 1995 vo vednom odbore špeciálna zootechnika. Zaoberal sa problematikou šľachtenia hovädzieho dobytka, je spoluautorom Slovenského produkčného indexu, podľa ktorého sú tvorené rebríčky v genetickom hodnotení holštajnských dojníc. Je vedúcim Odboru systémov chovu, šľachtenia a kvality produktov VÚŽV Nitra a výkonným riaditeľom medzinárodného filmového festivalu Agrofilm.

Ing. Andrea Mrekajová, PhD., zaoberá sa welfare – dobrými životným podmienkami v chove hydiny a mikroklímou v ustajnení HZ v nádväznosti na obhájenú dizertačnú prácu (2016) s témou: Koncentrácie škodlivých plynov v ustajnení kurčiat a dojníc v závislosti od faktorov prostredia. Jej pracovnou náplňou je meranie, vyhodnocovanie a možnosti redukcie koncentrácií skleníkových plynov a amoniaku, podieľa sa na tvorbe metodík a stanovísk pre riadiace orgány.

MVDr. Zuzana Palkovičová, PhD., jej hlavnou pracovnou problematikou je mikroklíma ustajnení hospodárskych zvierat so zameraním na emisie amoniaku a skleníkových plynov, ako i inventarizácia emisií amoniaku a skleníkových plynov z chovu hospodárskych zvierat pre Národný emisný inventarizačný systém Slovenskej republiky (NEIS SR). Je členkou Slovenskej pobočky Svetovej vedeckej hydinárskej spoločnosti (WPSA). Zároveň je aktívnou členkou Pracovnej skupiny pre znižovanie emisií amoniaku a skleníkových plynov z poľnohospodárstva zriadenej MPRV SR.

Ing. Oľga Urbanovičová, PhD., absolventka Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, kde 8 rokov pracovala ako pedagogický a vedecko výskumný pracovník. Jej hlavnou pracovnou úlohou je meranie emisií amoniaku a skleníkových plynov pri chove hospodárskych zvierat a následná analýza technického riešenia prenosu a spracovania dát (rozvoj existujúcej platformy EkonMOD).

sk_SKSlovak