Autor: Ondrej Pastierik

  • EkonMOD: Internetová aplikácia na výpočet množstva emisií v chove mäsového dobytka

    Ing. Miroslav Záhradník, PhD.; Ing. Ondrej Pastierik, PhD.; Ing. Vojtech Brestenský, CSc.; Ing. Ján Huba, CSc. | miroslav.zahradnik@nppc.sk NPPC – Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra Chov dojčiacich kráv je založený na využití prirodzených biologických predpokladov mäsových plemien HD na rast a reprodukciu v extenzívnych systémoch s využitím pastvy. Podobne ako takmer pri každej ekonomickej činnosti, dochádza…

  • Sú kravy zodpovedné za globálne otepľovanie?

    Sektor poľnohospodárstvo je štvrtý najväčší sektor produkujúci emisie skleníkových plynov. Vyššie emisie sú zo sektora energetika, doprava a priemysel. Skleníkové plyny ako je oxid uhličitý (CO2), metán (CH4) a oxid dusný (N2O) sú produkované poľnohospodárstvom približne na úrovni 7%. Tvorba týchto plynov zvieratami je daná emisným faktorom (EF) vyjadrený množstvom produkovaného plynu v kg za rok jedným zvieraťom.…

  • EkonMOD beef podrobný

    Verzia EkonMOD beef s podrobnejším členením krmív a kategórií zvierat. Prepojenie obratu stáda a ukazovateľov produkcie s výpočtom skleníkových plynov a amoniaku.

sk_SKSlovak